आवधिक बचत ६ महिना

  • न्यनतम मौज्दात रु. २०,०००
  • १२ प्रतिशत ब्याजदर
  • ६ महिनापछि सावाँ ब्याज भुक्तानी
  • ३/३ महिनामा ब्याज लैजान सकिने