आवधिक बचत ३६ महिने

  • न्यनतम मौज्दात रु. ५०,०००
  • १३ प्रतिशत ब्याजदर
  • ३६ महिनापछि सावाँ ब्याज भुक्तानी
  • ३/३ महिनामा ब्याज लैजान सकिने