आवधिक बचत २४ महिने

  • न्यनतम मौज्दात रु. ५०,०००
  • १२.५ प्रतिशत ब्याजदर
  • २४ महिनापछि सावाँ ब्याज भुक्तानी
  • ३/३ महिनामा ब्याज लैजान सकिने