Loan

Category Archives: Loans

कृषि ऋण

खाता खोलेको तिन महिना पुगेको हुनुपर्ने । पाँच तारा बचत खातामा मासिक रकम जम्मा गरेको हुनुपर्ने । ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत
१२ महिना अवधिमा साँवा ब्याज रकम भुक्तान गरिसक्नुपर्ने ।ब्यवसायिक ऋण

खाता खोलेको तिन महिना पुगेको हुनुपर्ने । पाँच तारा बचत खातामा मासिक रकम जम्मा गरेको हुनुपर्ने । ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत । ६ महिना अवधिमा साँवा ब्याज रकम भुक्तान गरिसक्नुपर्ने ।शैक्षिक ऋण

खाता खोलेको तिन महिना पुगेको हुनुपर्ने । पाँच तारा बचत खातामा मासिक रुपमा रकम जम्मा गरेको हुनुपर्ने । ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत ।
१२ महिना अवधिमा साँवा ब्याज रकम भुक्तान गरिसक्नुपर्ने ।हायर पर्चेज ऋण

खाता खोलेको तिन महिना पुगेको हुनुपर्ने । पाँच तारा बचत खातामा मासिक रकम जम्मा गरेको हुनुपर्ने । ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत ।
६ महिना अवधिमा साँवा ब्याज रकम भुक्तान गरिसक्नुपर्ने ।छोटो अवधि ऋण

खाता खोलेको तिन महिना पुगेको हुनुपर्ने । पाँच तारा बचत खातामा मासिक रकम जम्मा गरेको हुनुपर्ने । ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत ।
१ महिना अवधिमा साँवा ब्याज रकम भुक्तान गरिसक्नुपर्ने ।