सहकारीको सिद्धान्त

 • श्वेच्छिक तथा खुल्ला सदस्यता
      Voluntary & Open Membership
 • सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता
      Member Economy Participation
 • शिक्षा, तालिम र सूचना
      Education, Training, & Information
 • समुदाय प्रति चासो
      Concern For Community
 • सदस्यहरुलाई प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण
      Democratic Member Control
 • स्वायतता र स्वतन्त्रता
      Autonomy & Independence
 • सहकारीहरु बीच पारस्परिक सहयोग
      Cooperation Among Cooperative