आवधिक बचत १२ महिना

  • न्यनतम मौज्दात रु. ५०,०००
  • ११ प्रतिशत ब्याजदर
  • १२ महिनापछि सावाँ ब्याज भुक्तानी
  • ३/३ महिनामा ब्याज लैजान सकिने